Triumph Rocket 3

Zarezervovat

Cena/den: 4900 Kč
Cena víkend: 9800 Kč
Vratná kauce: 25000 Kč
Prodejní cena: 625000 Kč
Řidičské oprávnění: A
Prodejce: Olfin Car Palace s.r.o.
Hradec Králové, Na Rybárně 203/5
Kraj: Královéhradecký
Rok výroby: 2023
Limit nájezdu: Bez omezení
Další informace

Podmínky zapůjčení

Věk a doklady

Motocykl – nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny; u každého nabízeného motocyklu v naší motopůjčovně uvádíme požadovaný typ řidičského průkazu.

Obytný vůz – nájemce musí dovršit věk minimálně 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let.

Platnost řidičského oprávnění nesmí uplynout dříve než 5 dnů po ukončení sjednané doby pronájmu.

Předmět nájmu bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí navíc předložit i výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list. Předmět nájmu smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči, které musí splňovat stejná kritéria jako nájemce (viz výše). Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.

Pronajímatel je oprávněn si za účelem ochrany svých majetkových zájmů vyhotovit kopii předložených dokladů totožnosti nájemce.

Převzetí a vrácení předmětu nájmu

Předmět nájmu se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, ve stejném stavu je nájemce povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit.

Předmět nájmu se předává od 8 hodin prvního dne nájmu a vrací se do 16 hodin posledního dne nájmu v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den nájmu.

Podpisem předávacího protokolu nájemce stvrzuje, že se seznámil s obsluhou předmětu nájmu a všech zařízení v něm.

Podmínky užívání

Po dobu užívání předmětu nájmu nese nájemce nebezpečí škody na předmětu nájmu a jeho příslušenství. Za příslušenství předmětu nájmu se považuje i věci nesouvisející přímo s provozem obytného vozidla, které si nájemce zapůjčil u pronajímatele (např. campingový nábytek apod.)

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelu, k němuž obvykle slouží. Nájemce nesmí užívat předmět nájmu k přímé účasti na závodech a jiných motoristických akcích.

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výhradně na pozemních komunikacích a při jeho provozu dodržovat příslušné právní předpisy.

Nájemce nesmí provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny či úpravy.

Nájemce je povinen dbát na to, aby v průběhu užívání předmětu nájmu nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo nepřiměřenému opotřebení. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti odcizení.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré pokuty za přestupky spáchané ode dne převzetí vozidla do dne jeho vrácení pronajímateli.

Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu může být z bezpečnostních důvodů vybaven zařízením zaznamenávajícím jeho aktuální polohu a pohyb v čase. Údaje z tohoto zařízení zpracovává pronajímateli za účelem rychlé lokalizace předmětu nájmu zejména v případě odcizení vozu.

Důvody půjčení motorky u nás

Další stroje