Agados Přívěs

Zarezervovat

Cena/den: 500 Kč
Cena víkend: 1200 Kč
Vratná kauce: 10000 Kč
Řidičské oprávnění: A
Prodejce: MotoTrade
Číhalín, Číhalín 54
Kraj: Vysočina
Rok výroby: 2007
Limit nájezdu: Bez omezení
Další informace

Nákladní přívěs Agados na převoz jednoho motocyklu. Součástí vleku při půjčení je nájezd a 4x vázací kurt.

Podmínky zapůjčení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA
Roman Lumbert (MOTO-RENT), IČ: 761 05 679, Číhalín 54, 675 07 Čechtín
        Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla(dále jen „VOP“)


1. Úvodní ustanovení
1.1.     Tyto VOP upravují vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem Vozidla, vzniklé na základě uzavřené smlouvy o dočasném nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“).
1.2.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí Smlouvy.
1.3.     Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.
1.4.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou.

2. Rozhodné právo a právní režim
2.1.    Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, především z. č. 89/2012. Sb..


3. Předmět nájmu
3.1.     Pronajímatel se Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Vozidlo specifikované ve Smlouvě k dočasnému užívání za podmínek stanovených Smlouvou a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli úplatu (dále jen „Nájemné“).
3.2.    Po dobu platnosti Smlouvy nenabývá Nájemce žádná vlastnická práva k Vozidlu.

4. Doba nájmu
4.1.    Konkrétní doba nájmu Vozidla je vždy stanovena ve Smlouvě. Dobu nájmu Vozidla lze prodloužit dohodou Smluvních stran. Za jeden den nájmu je považováno půjčení v pracovní den půjčovny (pondělí-pátek) od 8.00 hodin, vrácení do 17.00. hodin, v sobotu od 8.00 h., vrácení do 13.00 h. Za dva dny nájmu je považováno vypůjčení 1. den od 8.00 hodin a vrácení 2. den do 17.00 hodin. V následujících dnech se postupuje obdobně. V případě půjčení vozidla na celý víkend (pátek, sobota, neděle) se vozidlo vypůjčuje v pátek od 8.00 h a vrací se v pondělí v 8.00 hodin (pondělí bezprostředně nacházející po víkendu, na který bylo vozidlo vypůjčeno). Pokud Nájemce nevrátí vozidlo půjčené na víkend nejpozději v pondělí do 9.00 h, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 200,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením vozidla, a to od 9.00 h. Vozidlo nelze vypůjčit v neděli.
4.2.     Pronajímatel je oprávněn Smlouvu s okamžitou platností vypovědět a Vozidlo Nájemci odebrat, pokud nastane kterákoliv z těchto skutečností:
·    Nájemce užívá Vozidlo v rozporu se Smlouvou nebo s obecně závaznými právními předpisy anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu, nebo kterým Pronajímateli hrozí značná škoda.
·    Nájemce nesplní kterýkoliv ze svých závazků podle Smlouvy, zejména pak, je-li v prodlení s plněním svých závazků vůči Pronajímateli o více než 30 (třicet) kalendářních dnů.
·    Vozidlo bylo nebo bude zaviněním Nájemce poškozeno.
·    Vozidlo bylo nebo bude vyvezeno mimo území České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě.
·    Na majetek Nájemce je vedeno insolvenční, správní, exekuční či jiného obdobného řízení.
·    Nájemce poskytl Pronajímateli při uzavírání Smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace.
·    Nájemce neoznámí Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu) a současně Pronajímateli dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla nebo jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě na Vozidle.
·    Nájemce provedl úpravy, výměny dílů nebo agregátů Vozidla bez souhlasu Pronajímatele.
·    Vozidlo se stane předmětem zadržovacího práva, zástavy či jakéhokoliv jiného vlastnického či smluvního práva třetí strany.
4.3.     Písemná okamžitá výpověď Pronajímatele musí být doručena Nájemci a nabývá účinnosti dnem doručení.
4.4.     Právo užívat Vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána, zničením Vozidla nebo jeho odcizením. Tím ovšem nezanikají vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran existující do dne zániku Smlouvy, zejména nezaniká právo Pronajímatele na Nájemné, náhradu škody, smluvní pokuty apod.
4.5.     Nájemní vztah může být ukončen i dohodou Smluvních stran.

5. Předání Vozidla nájemci
5.1.     Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a vybavené příslušenstvím odpovídajícím platným předpisům, a to v době a místě stanoveném Smlouvou a to včetně dokladů potřebných k provozu Vozidla – případně návod k obsluze a údržbě, osvědčení o reg. vozidla a doklad zákonného pojištění. Vozidlo není vybaveno výjimkou pro parkování v označených zónách.
5.2.     O předání Vozidla Pronajímatelem a převzetí Vozidla Nájemcem se sepisuje „Předávací protokol“ (dále i „Protokol“). Veškeré zjevné vady, poškození Vozidla a připomínky týkající se stavu předávaného Vozidla, musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v Protokolu.

6. Vrácení Vozidla Nájemcem
6.1.     Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně klíčů od Vozidla, převzatých dokladů k Vozidlu a převzatého příslušenství a výbavy Vozidla, a to nejpozději v době, místě a způsobem stanoveným Smlouvou.
6.2.    Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo umyté a čisté, nepoškozené a ve stavu, v jakém Vozidlo převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
6.3.    Převzal-li Nájemce Vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM, je povinen Vozidlo vrátit taktéž s plně natankovanou nádrží PHM, jinak s takovým stavem nádrže PHM, v jakém Vozidlo převzal.
6.4.     Pokud nájemce vrátí Vozidlo Pronajímateli opožděně, má povinnost dále platit nájemné podle platného Ceníku Pronajímatele.
6.5.     Pokud Nájemce Vozidlo Pronajímateli nevrátí ve lhůtě do 5 (pěti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou a Pronajímatel nemá od Nájemce písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo (viz čl. 6.6.) je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit Pronajímateli náklady spojené v souvislosti s vypátráním, zadržením, zabavením Vozidla, popř. jeho dopravou do místa provozovny Pronajímatele apod. Pokud Pronajímatel ve lhůtě do 10 (deseti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla Vozidlo nezískal zpět do své dispozice (držení) a zároveň Nájemce nepředložil Pronajímateli písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo, je Nájemce povinen a zavazuje se také uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši hodnoty Vozidla stanovené znaleckým posudkem/odhadem soudního znalce, kterého určí Pronajímatel. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí nájemce. Náhrada škody je splatná dnem následujícím po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla.
6.6.     Pokud bude Vozidlo Nájemci odňato, zadrženo nebo zabaveno, je Nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně telefonicky informovat Pronajímatele (s následným písemným potvrzením) a dále je Nájemce povinen podniknout veškerá opatření nutná k „uvolnění“ Vozidla a je povinen po celou dobu řádně platit sjednané Nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je v tomto případě povinen uhradit Pronajímateli kromě jiného i veškeré škody, které mu v souvislosti s tím vzniknou.
6.7.     Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí nevrácení Vozidla Polici České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) s tím, že jej Nájemce neoprávněně užívá, a důsledky, které z takové skutečnosti pro Nájemce mohou vyplynout, nese výlučně Nájemce.
6.8.     Pokud Nájemce nesplní při vracení Vozidla svou povinnost vrátit klíče od Vozidla a dokumentaci k Vozidlu (osvědčení o registraci Vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti Vozidla, mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, servisní knížku Vozidla, návod k obsluze Vozidla, návod k obsluze rádia apod.) nebo je vrátí s poškozením znemožňujícím jejich další řádné použití, je Nájemce z důvodu omezení možnosti využití Vozidla povinen a zavazuje se zaplatit Pronajímateli škodu ve výši skutečně vynaložených nákladů Pronajímatele.
6.9.     Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo umyté, čisté (čl. 6.2.) a nepoškozené je povinen a zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na vyčištění nebo opravu Vozidla. Jedná se zejména o případy propálení, znečištění, trvalé znečištění apod.
6.10.    Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit převzatou výbavu Vozidla, je povinen a zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady odpovídající hodnotě nově pořízené součásti výbavy, která bude totožná nebo srovnatelná s chybějící věcí.
6.11.    Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM, resp. s takovým stavem nádrže PHM, v jakém Vozidlo převzal (čl. 6.3.), je Nájemce povinen a zavazuje se zaplatit Pronajímateli chybějící PHM podle skutečných nákladů.

7. Ostatní práva a povinnosti Pronajímatele
7.1.     Pronajímatel je oprávněn kdykoli požadovat po Nájemci přístup k Vozidlu za účelem kontroly technického stavu Vozidla a kontroly, zda Nájemce Vozidlo užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli umožnit.
7.2.     Pronajímatel má povinnost provádět běžnou údržbu a opravy Vozidla způsobem obvyklým při provozování takových Vozidel tak, aby Vozidlo po dobu nájmu bylo v řádném technickém stavu.

8. Ostatní práva a povinnosti Nájemce
8.1.    Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.
8.2.     Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo k účelu určenému ve Smlouvě, jinak k užívání, k němuž Vozidlo obvykle slouží.
8.3.     Nájemce je povinen:
·    Používat Vozidlo pouze v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.
·    Dbát, aby na Vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, odcizení, ztrátě či zničení nebo poškození.
·    Dodržovat instrukce výrobce Vozidla, týkající se provozu Vozidla, dodržovat množství provozních kapalin, které hradí nájemce - tedy olej, chladící kapalina a brzdová kapalina, dodržovat huštění pneumatik apod., pokud se potřeba jejich doplnění objeví při delším pronájmu vozidla, a dále dodržovat podmínky a doporučení stanovená Pronajímatelem.
·    Používat výhradně výrobcem Vozidla nebo Pronajímatelem předepsané druhy a typy pohonných hmot, olejů, maziv, chladící a brzdové kapaliny.
·    Pravidelně, nejpozději při ujetí každých 500 km kontrolovat stav provozních kapalin.
·    Zabezpečit vždy Vozidlo proti odcizení, zneužití, zničení nebo poškození.
·    Vždy po odstavení (zaparkování) Vozidla použít veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je Vozidlo vybaveno, nenechávat ve Vozidle klíče a dokumenty k němu a Vozidlo vždy uzamknout.
·    Bezodkladně telefonicky s následným písemným potvrzením ohlásit Pronajímateli jakékoliv poškození tachometru nebo jeho nefunkčnost (ve vztahu k ukazateli ujetých km).
·    Pro účely kontroly oprávněnosti užívání Vozidla mít u sebe Smlouvu, popř. její kopii.
·    Nájemce jako řidič i případný spolujezdec jsou povinni při jízdě na motocyklu používat ochranné přilby a odpovídající oblečení, nepožívat před jízdou alkoholické nápoje, či jiné omamné a psychotropní látky, maximálně věnovat pozornost řízení vozidla a dodržovat pravidla silničního provozu. V případě porušení tohoto ustanovení bere nájemce na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající. Nájemce bere na vědomí, že pokud se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, je povinen nahradit škodu v tomto stavu způsobenou a společně a nerozdílně s ním odpovídají ti, kteří jej do tohoto stavu úmyslně přivedli.
8.4.     Nájemce není oprávněn:
·    Vozidlo prodat, darovat, zcizit, zastavit ani zatížit nároky třetích stran.
·    Řídit Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a nebo takové osobě přenechat Vozidlo k řízení.
·    Přetěžovat Vozidlo nad přípustnou mez.
8.5.     Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele není oprávněn:
·    Používat Vozidlo pro účely sportovního, výcvikového, výukového nebo zkušebního řízení, účastnit se s vozidlem závodů či soutěží, používat vozidlo na okruhu.
·    Pronajmout, půjčit, přenechat užívání či jakkoliv jinak dát Vozidlo k dispozici nebo řízení třetím osobám.
·    Používat Vozidlo mimo území České republiky bez písemného svolení Pronajímatele.
·    Používat na Vozidle označení Nájemce či třetí osoby nebo jakoukoli formu reklamy (např. samolepky).
·    Doplnit Vozidlo o jakékoliv nadstandardní vybavení, doplňky nebo jakkoliv Vozidlo pozměnit.
8.6.     Nájemce nesmí bez písemného svolení Pronajímatele svěřit řízení Vozidla jinému řidiči či třetí osobě.

9. Opravy a údržba Vozidla
9.1.     Náklady spojené s běžnou opravou Vozidla (s výjimkou defektů a poškození pneumatik, mytí, drobné údržby, které hradí Nájemce) nese Pronajímatel. Náklady spojené s potřebou doplnění provozních kapalin v důsledku dlouhodobého pronájmu či ujetí velkého počtu kilometrů nese nájemce..
9.2.     Náklady spojené s opravou Vozidla, kdy potřeba opravy Vozidla vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou, které Nájemce umožnil přístup k Vozidlu nebo ji svěřil řízení Vozidla, nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání a nebo porušením podmínek Smlouvy, ať již Nájemcem nebo osobou, které Nájemce svěřil řízení Vozidla nebo umožnil přístup k Vozidlu, nese v plném rozsahu Nájemce. Nájemce taktéž odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.
9.3.     Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady (poruchy), které se na Vozidle projeví během užívání a které vyžadují opravu, a to telefonicky (s následným písemným potvrzením zaslaným Pronajímateli nejpozději následující pracovní den). Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou Pronajímateli a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Vozidlo.
9.4.     Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé Nájemci v souvislosti se závadou (poruchou) Vozidla (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.).

10. Dopravní nehoda, poškození, zničení a odcizení Vozidla
10.1.    V případě jakékoli dopravní nehody, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla a nebo některé jeho části, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv) je Nájemce povinen:
·    Bezodkladně přivolat bez ohledu na výši škody Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), aby dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla vyšetřila a o šetření, popřípadě jeho výsledku vydala Nájemci potvrzení. Toto potvrzení je Nájemce povinen bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den doručit Pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti přivolat Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), bude případný postih pojišťovny uplatněn proti Nájemci.
·    Dále je povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny nebo krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny uplatněno a vymáháno na nájemci.
·    Bezodkladně telefonicky vyrozumět Pronajímatele                           (s následným písemným potvrzením zaslaným Pronajímateli nejpozději následující pracovní den) a poskytnout mu veškeré potřebné informace a dále je Nájemce povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele.
·    Učinit všechna opatření, aby nedošlo ke vzniku dalších škod Pronajímateli (např. zabezpečit nepojízdné Vozidlo před dalším poškozením nebo odcizením, apod.).
·    Poskytnout Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu), Pronajímateli, pojišťovně, u které je Vozidlo pojištěno, veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření škodní události (dopravní nehody) a její likvidaci.
·    Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli všechny škody (a náklady související se škodou), které vznikly na Vozidle a jeho příslušenství nebo výbavě v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli odcizením Vozidla, příslušenství nebo výbavy v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli nebo třetím osobám v souvislosti s provozem Vozidla v době nájmu a dále veškeré náklady Pronajímatele spojené s likvidací těchto škod (včetně ušlého zisku po dobu opravy Vozidla, u škod vzniklých řízením Vozidla pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog).
10.3.    Nájemce je zejména povinen Pronajímateli uhradit zejména položky:
·    Náklady na odvoz nebo odtažení Vozidla do sídla Pronajímatele, nejbližší opravny
·    Náklady na dopravu – cestu s Vozidlem, za ním a pro něj do sídla Pronajímatele, opravny, apod.
·    Ušlý zisk za dobu trvání opravy Vozidla, nejdéle však za 30 (třicet) kalendářních dnů; přičemž se ušlým ziskem rozumí denní sazba podle 30. dne pronájmu a příslušného typu Vozidla, viz Ceník pronajímatele.
10.4.    Při zcizení Vozidla je Nájemce povinen uhradit nájemné do doby zcizení (ohlášení Policii ČR, resp. Policejní orgán příslušného státu) vypočtené jako součin počtu dní a denní paušální sazby (dle Ceníku pronajímatele) alikvotní době, na kterou bylo Vozidlo zapůjčeno a dále úhradu paliva za celý objem nádrže.
10.5.    Škody, u nichž Nájemce nedoloží potvrzení Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu), se považují za škody způsobené Nájemcem a Nájemce je povinen uhradit tyto škody a náklady spojené s jejich likvidací v plné výši.

11. Pojištění Vozidla
11.1.    Vozidlo má Pronajímatelem na dobu nájmu sjednáno:
·    Havarijní pojištění a pojištění proti krádeži a poškození na geografickém území EU, pro případ poškození nebo zničení Vozidla a výbavy havárií, živelní událostí, vandalismem a pro případ odcizení Vozidla a obvyklé výbavy. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, osobní věci a přepravované osoby. Pojištění se nevztahuje zejména na případy, kdy Nájemce bez souhlasu Pronajímatele přenechal užívání Vozidla nebo řízení Vozidla jiné osobě, řídil Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a nebo takové osobě přenechal Vozidlo k řízení nebo bez souhlasu Pronajímatele používal Vozidlo mimo území České republiky. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé z důvodu nedodržení technických podmínek a provozních pokynů výrobce Vozidla, Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek nájmu Vozidla nebo pojistných podmínek.
·    Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla.
·    Nájemce je povinen vozidlo vždy řádně zabezpečit proti krádeži – řádně uzamčít a zabezpečit zámkem.
11.2.     Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí Nájemce.

12. Nájemné a poplatky
12.1.    Nájemné na dobu nájmu je sjednáno dohodou Smluvních stran v českých korunách (Kč) včetně zákonné sazby DPH a jeho konkrétní výše je uvedena ve Smlouvě. Není-li konkrétní Nájemné ve Smlouvě uvedeno, je Nájemce povinen a zavazuje se zaplatit Nájemné dle Ceníku pronajímatele, platného v den zahájení Nájmu.
12.2.    Nájemce se zavazuje platit Nájemné stanovené ve Smlouvě řádně a včas.
12.3.    Nájemce není povinen platit Nájemné za dobu, po kterou nemohl Vozidlo užívat pro nezpůsobilost Vozidla nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat Vozidlo způsobil Nájemce nebo osoby, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup nebo jim svěřil řízení Vozidla. Pokud však Nájemce nemožnost užívání Vozidla bez zbytečného odkladu nejpozději však následující pracovní den písemně neoznámí Pronajímateli, jeho povinnost platit Nájemné trvá a to až do dne (včetně), kdy takové písemné oznámení Pronajímatel obdrží.
12.4.    Nájemné hradí Nájemce Pronajímateli v hotovosti nebo bezhotovostně před započetím nájmu Vozidla.
12.5.    Nájemné nezahrnuje zejména náklady spojené s nákupem pohonných hmot, náklady na opravy defektů a poškození pneumatik, náklady na mytí vozidla a drobnou údržbu.
12.6.    Nájemce je povinen před převzetím Vozidla poskytnout v souladu s Pronajímateli kauci složením peněžité částky k rukám Pronajímatele ve výši stanovené Smlouvou (dále jen „Kauce“). Smluvní strany se dohodly, že Kauce nebude úročena. Nájemce výslovně souhlasí, že Kauce může být Pronajímatelem použita (započtena) na úhradu jakýchkoli splatných i dosud nesplatných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem, zejména úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, nedoplatků nájemného apod. Kauce, resp. zbytek Kauce bude Nájemci vrácen po vrácení Vozidla Pronajímateli.

13. Závěrečná ujednání
13.1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit Všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době uzavření Smlouvy.
13.2.Příslušné části Smlouvy a/nebo Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Pronajímatelem a Nájemcem/Přistupujícím k závazku.
13.3. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v o statním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
13.4. Nájemce a Přistupující k závazku podpisem Smlouvy potvrdili, že se seznámili s textem těchto Všeobecných obchodních podmínek, považují je za jasné, srozumitelné a určité a vyjádřili svůj souhlas s tím, že se tyto  Všeobecné obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a vzali na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro úpravu vztahů Pronajímatele a Nájemce/ Přistupujícího k závazku podle Smlouvy, pokud tato Smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

14. Platnost a účinnost
14.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
14.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Pronajímatele.

Platné a účinné od 1.1.2014

Bonusy ke stroji
 • Příslušenství půjčujeme jen spolu s motocyklem.

  Helma 200,-
  Bunda 250,-
  Horní kufr 200,-
  Boční brašny 400,-
  Kamera GoPro Hero 3+ Black vč. držáků 1000,-

  Více na: http://moto-rent.cz/cz/dotazy-a-odpovedi/
Důvody půjčení motorky u nás

Jaké pojištění má motocykl?
Všechny motocykly mají standardní zákonné pojištění. Dále mají sjednáno havarijní pojištění a pojištění proti krádeži.

Musím si motocykl vyzvedávat vždy u Vás na prodejně?
Standardně je možné motocykl vyzvednout k půjčení v provozovně Moto-Rent, ale je tu i možnost dovézt motocykl na Vámi požadované místo - v tomto případě je nutné počítat s dalšími náklady spojenými s dopravou motocyklu na sjednané místo.

Je cena půjčovaného motocyklu vždy stejná?
U každého motocyklu je udávána cena za půjčení na jeden den ( od 8.00 - půjčení do 17.00h - vrácení). Pokud vrátíte motocykl až druhý den např. v 9.00 hodin, je půjčovné účtováno jako 2 dny. Pokud je motocykl půjčen na více než 3 dny, je účtována akční výhodnější cena. V neděli nelze motocykl zapůjčit.

Co vše potřebuji k tomu, abych si motocykl mohl půjčit?
Potřebujete jen platný občanský a řidičský průkaz (pro danou skupinu) a 10.000,-Kč na vratnou kauci.

Co když se stane nehoda či porucha motocyklu?
Pokud se stane nehoda, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit firmě Moto-rent a Policii ČR. Dále potom, pokud je motorka nepojízdná nebo v případě poruchy, je nájemce povinen motorku dopravit na vlastní náklady do firmy Moto-Rent. Firma Moto-Rent může odvoz nepojízdného stroje také zajistit za velmi výhodných podmínek.

Kdy si mohu motocykl vyzvednout a následně vrátit?
Jeden půjčovní den = v pracovní dny 8-17h (v sobotu 8-13h), pokud si motorku půjčíte na víkend a vyzvedáváte si ji v pátek, tak se po víkendu vrací v pondělí v 8 h ráno (pondělí se nepočítá jako započatý den). Pokud se ale zpozdíte s vrácením motocyklu, platíte za každou započatou hodinu smluvní pokutu. Motocykl nelze zapůjčit v neděli.

Jsou účtovány i najeté kilometry?
Účtovány jsou pouze zapůjčené dny a najeté kilometry se neúčtují.

Je rezervace motocyklu závazná?
Ano, rezervace motocyklu na určitý datum je závazná, při nevyzvednutí je následně požadována smluvní pokuta.

Jsem začátečník bez zkušeností, poradí mi někdo, jaký motocykl či skútr si mám půjčit?
Ano, na půjčovně pracují proškolení zaměstnanci, kteří Vám rádi a ochotně odpoví na všechny otázky a dotazy. Samozřejmostí je porada o správném výběru vozidla.

Jakou kauci musím složit při půjčení motocyklu?
Kauce je 10.000kč a při vrácení motocyklu se vrací zpět.

Smím vycestovat s půjčenou motorkou do zahraničí?
Ano, s motorkou samozřejmě můžete cestovat i do zahraničí. O takovém záměru je třeba informovat pronajímatele dopředu. Souhlas s vycestováním mimo území ČR se zaznamenává do Smlouvy.

Na jakou minimální dobu si musím motorku půjčit?
Minimální doba půjčení motocyklu je jeden den (od 8.00 h vypůjčení do 17.00 h vrácení), od tří dnů máte možnost si motocykl půjčit za výhodnější ceny. Motocykl nelze zapůjčit v neděli.

Je zvýhodněný dlouhodobý nebo pravidelný pronájem?
Ano, dlohodobý pronájem i pravidelné vypůjčení je samozřejmě zvýhodněno. Cena se pak sjednává individuálně.

Je možné zapůjčit si i vybavení?
Ano, v půjčovně Moto-Rent je možné si s motocyklem zapůjčit i celou řadu příslušenství k motocyklu, jako kufry, tankvak, helmu, atd., a to dle platného Ceníku.

Platím za půjčení předem nebo až po vrácení motocyklu?
Platíte vždy předem, před započetím nájmu motocyklu (v průběhu půjčovacího období si můžete po tel. dohodě případně toto období prodloužit), předem platíte také vratnou kauci 10.000,-Kč.

Může půjčený motocykl řídit i někdo jiný, když si jej půjčím já?
Motocykl může řídit pouze ten, kdo si ho u firmy Moto-Rent půjčil a je uveden ve Smlouvě.

Co se stane, když mi bude motocykl v době pronájmu odcizen?
Motocykl je pojištěn proti krádeži. Každopádně je třeba vždy celou situaci nahlásit na příslušnou Policii ČR a pronajímateli.

Další stroje